Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek Mieszkaniowy

Procedura związana z uzyskaniem dodatku mieszkaniowego 

 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku Dz. U. z dnia 2017r. poz.180 o dodatkach mieszkaniowych)

Dodatek mieszkaniowy z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4 przysługuje:

1/ najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2/ członkom spółdzielni mieszkaniowych,

3/ osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych

4/ innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem

5/ osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski''

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski"

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1/ 35 m²- dla 1 osoby,

2/ 40 m²- dla 2 osób,

3/ 45 m²- dla 3 osób,

4/ 55 m² -dla 4 osób,

5/ 65 m²- dla 5 osób,

6/ 70 m²- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię tego lokalu o 5m²

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej.

 

Od 1 stycznia 2014 roku dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 poz.180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej ( art.3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 984). Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku na stronie: https://www.ure.gov.pl/

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

1. 900 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

2. 1250 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

3. 1500 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,35 zł na miesiąc

  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77zł na miesiąc

  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,92zł na miesiąc

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,

  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą