Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przemoc

Informacje ogólne

Przemoc w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących określone zostały w  ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390). Osoba dotknięta przemocą w rodzinie uprawniona jest do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty oraz wzory formularzy wypełniane przez przedstawicieli podmiotów ją realizujących zostały określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku (Dz.U.Nr 209, poz.1245) wydanym na podstawie art.9d ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wójt Gminy Mucharz zarządzeniem Nr 100/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz Zarządzeniem nr 141 Wójta Gminy Mucharz z dnia  powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w skład którego weszli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Szkół i Przedszkoli, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego. Rada Gminy w Mucharzu określiła tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Przewodniczącym zespołu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Barbara Fortuna.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniu działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku: inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach zespołu interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązywanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach: monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W sytuacjach przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencje: jeżeli jesteś ofiarą przemocy i mieszkasz na terenie na terenie Gminy Mucharz możesz zgłosić się do pracownika socjalnego w sowim rejonie, który może skierować Cię do odpowiednich instytucji zajmujących się problematyką przemocy.

Osoby doświadczające przemocy mogą zgłaszać swoje problemy w:

1.Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mucharzu w godzinach pracy Ośrodka

poniedziałek, środa, czwartek 7.00 - 15.00;

wtorek 7.00 - 17.00;

piątek 7.00 - 13.00, pod numerem telefonu (33) 876-16-12

2. Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, pod numerem telefonu (33) 872-92-00

3. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mucharzu, pod numerem telefonu (33) 876-14-10

4. Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy - ul. Dworska 9, pod numerem telefonu (33) 873-10-01

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Mucharzu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 1390) oraz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku (Dz.U.Nr 209, poz. 1245) w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta",

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku (Dz.U. Nr 201, poz.1334) w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,

Uchwała Nr XI/98 Rady Gminy Mucharz z dnia 04.03.2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla Gminy Mucharz na lata 2016-2021

Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Mucharz z dnia 27.06.2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Zarządzenia Nr 141 Wójta Gminy Mucharz z dnia 10.12.2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Nr 100/2011

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie nr 64

Utworzono dnia 28.02.2019, 08:47

Załącznik

Utworzono dnia 21.02.2019, 07:31

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą